Dokumenty


Wymagane dokumenty

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły (lub wysłać listem poleconym, podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów)

  • Karta zgłoszenia ALMS- Plik do pobrania
  • Karta zgłoszenia ALO- Plik do pobrania
  • Podanie kandydata o przyjęcie do szkoły – Plik do pobrania
  • Oświadczenie rodziców ALMS – Plik do pobrania
  • Oświadczenie rodziców ALO – Plik do pobrania
  • Zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole mistrzostwa sportowego (złożone w dniu egzaminu sprawnościowego).
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum.
  • Zaświadczenia o wyniku egzaminu końcowego dla gimnazjum.
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (dodatkowe 2 dla uczniów korzystających z bursy).

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników sprawdzianu kompetencji po szkole gimnazjalnej oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Przy przyjmowaniu kandydatów szkoły uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.