Psychologia w sporcie


Funkcję Psychologa w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego pełni:

mgr Jakub Załuski

Dyżur:

Poniedziałek: 08:30 – 13:30
Wtorek: 09:30 – 14:30
Środa: 09:00 – 15:00
Czwartek: 09:00 – 14:00
Piątek: 11:00 – 14:00

We współczesnym sporcie zawraca się uwagę nie tylko na aspekt fizyczny, ale również uwzględnia się czynnik psychologiczny, który umożliwia zawodnikowi optymalne wykorzystanie swoich wytrenowanych umiejętności. Z tego względu uczniowie ALMS przygotowują się do rywalizacji nie tylko pod kątem fizycznym i technicznym, ale również poszerzają swoją wiedzę psychologiczną podczas zajęć z Psychologii Sportu oraz biorą udział w projektach naukowych, w ramach których korzystają z urządzeń laboratoryjnych w Centrum Laboratoriów Psychologicznych WSEI. Ta wiedza i umiejętności pomagają im zarówno w działalności sportowej, jak i w codziennym funkcjonowaniu szkolnym.

W ramach przedmiotu Psychologia Sportu zawodnicy uzyskują wiedzę teoretyczną na temat efektywności funkcjonowania zawodnika w różnych sytuacjach sportowych. Wiedzę tę wykorzystują później w praktyce w celu optymalnego wykorzystania swojego potencjału. Uczą się między innymi o znaczeniu cech temperamentalnych w sporcie, o korzystnych cechach osobowości i możliwościach ich kształtowania, poznają wpływ różnych emocji na ich zachowanie oraz znaczenie procesów motywacyjnych w sporcie. Ważny element stanowi wiedza o mechanizmach budowania spójnego zespołu i efektywnej współpracy w drużynie sportowej.

We współpracy z Psychologicznym Centrum Diagnozy i Terapii WSEI prowadzone są badania diagnostyczne, w ramach których dokonywany jest pomiar cech temperamentalnych i osobowościowych, struktury i poziomu motywacji, funkcjonowania emocjonalnego i innych, w celu opracowania opinii psychologicznej na temat mocnych i słabych stron ucznia. Wyniki omawiane są indywidualnie, a na ich podstawie ustalane są dalsze działania mające na celu kształtowanie cech korzystnych zarówno w kontekście funkcjonowania szkolnego, jak i sportowego, kontroli emocji i radzenia sobie ze stresem. W ramach tych działań uczniowie korzystają z urządzeń laboratoryjnych biorąc udział w projektach naukowych pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI. Do diagnozy cech psychomotorycznych wykorzystywany jest Wiedeński System Testów, dzięki któremu dokonywany jest pomiar czasu reakcji, tolerancji na stres, podzielności uwagi i odporności na stres oraz postrzegania peryferyjnego, czyli zdolności do przyjęcia i przetworzenia peryferyjnej informacji wzrokowej. W projektach o charakterze terapeutycznym użyta jest metoda biofeedback EEG polegająca na indywidualnym treningu koncentracji poprzez obserwację zmian fizjologicznych (temperatury ciała, rytmu serca, napięcia mięśniowego, oddechu) pokazanych na ekranie monitora w postaci zmieniających się liczb, wykresów lub bardziej atrakcyjnych form audiowizualnych upodobnionych do gier komputerowych. Informacja ta pomaga korygować swój stan fizjologiczny dążąc do uzyskania preferowanego poziomu w określonej dyscyplinie sportowej. Przy tego rodzaju treningu psychologicznym uczniowie poprawiają poziom koncentracji oraz uczą się lepszego radzenia sobie z napięciem i stresem. Do nauki wchodzenia w stan relaksu wykorzystywane jest również urządzenie Thought Technology oraz okulary SITA.

Oddziaływania profilaktyczne realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i programem wychowawczym we współpracy z wychowawcami klas i innymi nauczycielami w ramach określonych zespołów zadaniowych.

Uczniowie ALMS korzystają na co dzień z pomocy i wsparcia psychologicznego. Uzyskują pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych oraz wsparcie emocjonalne w trudnościach szkolnych, sportowych, rówieśniczych i rodzinnych. Udzielana jest im również pomoc w sytuacjach trudności w nauce. W ramach oddziaływań psychologicznych prowadzone są indywidualne rozmowy z uczniami w celu wzmacniania ich samooceny, kształtowania pozytywnego myślenia, motywowania do nauki i treningów i radzenia sobie z niekorzystnymi emocjami.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone jest we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Zawodową istniejąca przy Zespole Poradni nr 1 w Lublinie. Udzielana jest pomoc w kierunku wyboru studiów, kariery zawodowej lub sportowej poprzez zajęcia z doradcą zawodowym, diagnozę mocnych stron ucznia i indywidualną poradę prowadzoną na terenie naszej szkoły.