Informacje o rekrutacji

Terminy rekrutacji

1.    Od 01 kwietnia 2023 r. – składanie w sekretariacie szkoły dokumentów o przyjęcie poprzez wypełnienie formularza online na stronie ALMS

2.    Od 1 do 14 czerwca 2023r. – Test Sprawności Ogólnej i Specjalnej dla kandydatów, którzy nie trenują w klubach sportowych.

3.   Do 10 lipca 2023 r. – składanie w sekretariacie szkoły oryginalnych dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów

4.    Od 19 lipca 2023 r. – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc (prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły +48 81 749 32 35.

5.    Od 20 lipca 2023 r. – rekrutacja uzupełniająca.

Zasady rekrutacji

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Kieruje ona całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas. Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:

  • sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym,
  • weryfikacja złożonych podań (wniosków) pod kątem spełniania przez kandydatów kryteriów rekrutacji,
  • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz sporządzenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
  • przydzielenie przyjętych uczniów do poszczególnych klas.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna dokonuje wyboru spośród kandydatów w oparciu o kryteria rekrutacji.

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie podejmuje dyrektor w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

4. Kandydat, który w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostanie przyjęty do szkoły, zobowiązany jest do wypełnia wymaganego kompletu dokumentów (zmiana ta związana jest z sytuacją epidemii)

5. W przypadku, kiedy po postępowaniu rekrutacyjnym szkoła dysponuje wolnymi miejscami, wyznacza się termin postępowania uzupełniającego.

6. W wyjątkowych przypadkach, szkoła zastrzega sobie możliwość indywidualnej weryfikacji podania o przyjęcie ucznia do szkoły. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

7. Istnieje możliwość przyjmowania nowych uczniów również w trakcie trwania roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji. Decyzję tę podejmuje dyrekcja szkoły.

8. Szkoła zastrzega sobie prawo do nieutworzenia klasy w przypadku braku zgłoszenia się co najmniej 25 kandydatów.

9. Szkoła zastrzega sobie, że w sytuacji braku właściwej liczby chętnych (minimum 5 osób) do utworzenia grupy z rozszerzenia z danego przedmiotu, uczeń będzie przypisany do innej zaproponowanej grupy.

10. Uczeń po przyjęciu do szkoły zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w wysokości 200zł (jednorazowa opłata w czasie trwania nauki w czteroletnim liceum).

Kryteria rekrutacji

 1. Pierwszeństwo podczas postępowania rekrutacyjnego mają zawodnicy klubów partnerskich, współpracujących z Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie, którzy przedstawią rekomendację trenera.
 2. Podczas przyjmowania kandydatów pod uwagę brane są również takie kryteria, jak:
  • Osiągnięcia sportowe, na które składają się – 50 pkt.:
   • uzyskane wyniki sportowe,
   • rekomendacja trenera,
   • ewentualnie wyniki egzaminu sprawnościowego dla zawodników z klubów, bądź dyscyplin nie współpracujących z ALMS oraz kandydatów, którzy obecnie nie należą do żadnego klubu
  • Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły (średnia ocen ze wszystkich przedmiotów) oraz wynik egzaminu ósmoklasisty – 50 pkt.
  • Akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu ALMS.
  • Maksymalny łączny wynik wynosi 100 pkt.

Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie:
  • Karta zgłoszenia ALMS
  • Podanie kandydata o przyjęcie do szkoły
  • Oświadczenie rodziców ALMS
  • Zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole Mistrzostwa Sportowego (kserokopia)
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
  • Zaświadczenie o wyniku egzaminu końcowego dla szkoły podstawowej (oryginał)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (dodatkowe 2 sztuki dla uczniów korzystających z bursy)
 2. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać listem poleconym, podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych (w związku z sytuacją epidemii zastrzegamy sposób dostarczenia oryginalnych dokumentów).

Informujemy, w związku z faktem, że szkoła nie posiada własnej bursy, rekrutacja do burs miasta Lublin odbywa się równolegle z rekrutacją do szkół. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych burs.

Czesne dla klas w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 200 zł miesięcznie.