Informacje o rekrutacji

Terminy rekrutacji

1.    Od 02 kwietnia 2024 r. – składanie w sekretariacie szkoły dokumentów o przyjęcie poprzez wypełnienie formularza online na stronie ALMS

2.    Od 4 do 14 czerwca 2024r. – Test Sprawności Ogólnej i Specjalnej dla kandydatów, którzy nie trenują w klubach sportowych.

3.   Do 8 lipca 2024 r. – składanie w sekretariacie szkoły oryginalnych dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów

4.   Od 12 lipca 2024 r. – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc (prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły +48 81 749 32 35.

5.  15-19 lipca 2024 r. – rekrutacja uzupełniająca. 

6.    23 lipca 2024 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

Zasady rekrutacji

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Kieruje ona całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas. Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:

  • sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym,
  • weryfikacja złożonych podań (wniosków) pod kątem spełniania przez kandydatów kryteriów rekrutacji,
  • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz sporządzenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
  • przydzielenie przyjętych uczniów do poszczególnych klas.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna dokonuje wyboru spośród kandydatów w oparciu o kryteria rekrutacji.

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie podejmuje dyrektor w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

4. Kandydat, który w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostanie przyjęty do szkoły, zobowiązany jest do wypełnia wymaganego kompletu dokumentów.

5. W przypadku, kiedy po postępowaniu rekrutacyjnym szkoła dysponuje wolnymi miejscami, wyznacza się termin postępowania uzupełniającego.

6. W wyjątkowych przypadkach, szkoła zastrzega sobie możliwość indywidualnej weryfikacji podania o przyjęcie ucznia do szkoły. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

7. Istnieje możliwość przyjmowania nowych uczniów również w trakcie trwania roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji. Decyzję tę podejmuje dyrekcja szkoły.

8. Szkoła zastrzega sobie prawo do nieutworzenia klasy w przypadku braku zgłoszenia się co najmniej 25 kandydatów.

9. Szkoła zastrzega sobie, że w sytuacji braku właściwej liczby chętnych (minimum 8 osób) do utworzenia grupy z rozszerzenia z danego przedmiotu, uczeń będzie przypisany do innej zaproponowanej grupy.

10. Uczeń po przyjęciu do szkoły zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 250 zł, a następnie comiesięcznej opłaty czesnego w wysokości 250 zł (od września do czerwca – przez 10 miesięcy). Według kryteriów przyjętych w danym roku, uczeń może uzyskać bonifikatę lub zwolnienie z opłaty czesnego.

11. Warunkiem przyjęcia ucznia jest podpisanie umowy o kształceniu w Akademickim Liceum Mistrzostwa
Sportowego w Lublinie do 26 lipca 2024 r.

Kryteria rekrutacji

 1. Pierwszeństwo podczas postępowania rekrutacyjnego mają zawodnicy klubów partnerskich, współpracujących z Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie, którzy przedstawią rekomendację trenera.
 2. Podczas przyjmowania kandydatów pod uwagę brane są również takie kryteria, jak:
  • Osiągnięcia sportowe, na które składają się – maksymalnie 50 pkt.:
   – uzyskane wyniki sportowe,
   – rekomendacja trenera,
   – ewentualnie wyniki egzaminu sprawnościowego dla zawodników z klubów niewspółpracujących z ALMS oraz
   kandydatów, którzy obecnie nie należą do żadnego klubu.
  • Osiągnięcia edukacyjne, na które składają się – maksymalnie 50 pkt.:
   – Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły (średnia ocen ze wszystkich przedmiotów):
   Średnia poniżej 3,00 – 0 punktów
   3,01-3,5 – 5 punktów
   3,51-4,00 – 10 punktów
   4,01-4,5 – 15 punktów
   4,51-5,0 – 20 punktów
   5,01 – 25 punktów
  • – Wynik egzaminu ósmoklasisty (średnia ocen ze wszystkich egzaminów):
   Poniżej 25% – 0 punktów
   25-39% – 5 punktów
   40-54% – 10 punktów
   55-69% – 15 punktów
   70-84% – 20 punktów
   Powyżej 85% – 25 punktów.
  • Maksymalny łączny wynik wynosi 100 pkt.
  • Akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu ALMS.
  • Warunkiem przyjęcia ucznia jest podpisanie umowy o kształceniu w Akademickim Liceum Mistrzostwa
   Sportowego w Lublinie

Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie:
  • Karta zgłoszenia ALMS
  • Podanie kandydata o przyjęcie do szkoły
  • Oświadczenie rodziców ALMS
  • Aktualne zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole Mistrzostwa Sportowego (kserokopia)
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
  • Zaświadczenie o wyniku egzaminu końcowego dla szkoły podstawowej (oryginał)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (dodatkowe 2 sztuki dla uczniów korzystających z bursy)
  • Umowa o kształcenie w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie
 2. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać listem poleconym, podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Informujemy, w związku z faktem, że szkoła nie posiada własnej bursy, rekrutacja do burs miasta Lublin odbywa się równolegle z rekrutacją do szkół. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych burs.


Czesne dla klas w roku szkolnym 2024/2025 wynosi 250 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy – od września do czerwca)

 

AKADEMICKIE LICEUM
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 
W LUBLINIE
Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin
Budynek C, Piętro 1, Pokój C115
tel.: 81 749-32-35
e-mail: alms@wsei.lublin.pl