Dokumenty rekrutacyjne

Przypominamy, że do 14 lipca 2021 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły oryginalne dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty.