Informacje dla zdających egzamin maturalny 2020

Informacje dla zdających egzamin maturalny 2020 w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie  i w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie (opracowane na podstawie wytycznych MEN i GIS )

Na egzaminy zdający zgłasza się:

 • Z zakrytym nosem i ustami (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, lub przyłbicą –w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką) oraz w rękawiczkach jednorazowych. Zdający przynoszą na egzamin minimum 2 pary rękawiczek.

Z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).

 • Z przyborami do pisania z czarnym tuszem oraz przyborami wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosił dyrektor CKE na stronie cke.edu.pl.
 • Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.
 • Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, albo zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym jest podstawą do unieważnienia egzaminu. Egzamin można także unieważnić w przypadku naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, które mogło wpłynąć na wynik egzaminu.
 • Zdający powinien postępować w każdej sytuacji zgodnie z poleceniami przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – dyrektora szkoły, przewodniczących i członków ZN i PZE oraz zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi www.alms.wsei.lublin.pl,  www.alo.wsei.lublin.pl, www.cke.edu.pl lub  www.oke.krakow.pl – Procedury  organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/20).
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, długopisów, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Kalkulator musi być prosty to znaczy wykonywać działania w zakresie czterech podstawowych działań ( + – : *) oraz % i pierwiastkowania. Inne kalkulatory nie będą dopuszczone przez komisję. Tablice matematyczne zapewnia szkoła.
 4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 5. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w wyznaczonym i oznakowanym miejscu ( w salach przeznaczonych na szatnie).
 6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, w wyznaczonym i oznakowanym miejscu (w salach przeznaczonych na szatnie).
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos a na dłoniach mają rękawiczki jednorazowe.
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, oraz przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką) oraz w rękawiczkach jednorazowych.
 9. Zakrywanie ust i nosa i noszenie rękawiczek obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych.
 10. Zdjęcie rękawiczek nastąpi po wejściu do Sali i złożeniu podpisu na liście. Zdający umieszczą rękawiczki w przygotowanym do tego pojemniku/koszu, który zostanie wyniesiony z sali i opróżniony.
 11. Zdjęcie maseczki może nastąpić po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających o godzinie właściwej do rozpoczęcia egzaminu, na polecenie przewodniczącego Zespołu Nadzorującego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie, co najmniej 1,5metrowego odstępu).
 12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, jeśli:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 13. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 14. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu. W wykazie wpisuje też numer wylosowanego dla niego stolika.
 15. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 16. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym a zdający mają obowiązek korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego.
 17. Zdający mający alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie informują o tym Przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (Dyrektora szkoły) telefonicznie do 5 maja 2020 lub bezpośrednio przed egzaminem. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego, jako objawów „niepokojących”.
 18. Szczegółowy harmonogram przydziału sal egzaminacyjnych dla poszczególnych przedmiotów oraz opis procedur dotyczących wejść do szkoły na poszczególne egzaminy i sposobów poruszania się wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi,  znajduje się w załączniku nr 1.
 19. W dniu egzaminów zdający mają obowiązek poruszać się wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi. Konieczne jest zachowanie dystansu 1,5 m podczas wchodzenia do budynku szkoły i skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 20. Obok każdego wejścia do sal egzaminacyjnych będzie miejsce, w którym będzie można zostawić rzeczy osobiste – szatnia – w której dla zdających będą przygotowane przezroczyste foliowe worki (tak, aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których zdający będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem nauczyciela. Przezroczyste worki pozwolą rozpoznać ich zawartość. Proszę tak się ubrać i przygotować do egzaminu, aby w szatni nie pozostawiać rzeczy wartościowych. Przypominamy o odpowiednim ubraniu, podkreślającym ważność egzaminu maturalnego. Do szkoły nie przynosicie telefonów komórkowych, biżuterii itp. Przychodzicie tylko z materiałami niezbędnymi na egzamin przewidzianymi w Komunikacie MEN o przyborach (komunikat jest na stronie CKE, OKE oraz na stronie www naszej szkoły w zakładce Matura). Proszę pamiętać o zabraniu długopisów z czarnym wkładem (co najmniej dwóch). W szatni należy zachowywać odpowiednie środki bezpieczeństwa (1,5 m. odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa, rękawiczki).
 21. Zdający kierują się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej o wyznaczonych godzinach, niezwłocznie po przybyciu, aby nie gromadzili się na korytarzu. Zajmują miejsca przy stolikach i nie zbliżają się do siebie. Nie witają się przez podanie ręki, ani w inny sposób wymagający kontaktu. Pozostają na swoich miejscach w maseczkach do czasu rozpoczęcia egzaminu. Przy wpuszczaniu zachowują odległość 1,5 m między sobą i nauczycielami.
 22. Na terenie szkoły będą wyznaczone i oznakowane miejsca ,wyposażone w płyn dezynfekujący , w którym osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia będą mogły, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia popołudniowej sesji egzaminacyjnej. Jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe, przestrzeń ta może zostać zorganizowana na świeżym powietrzu.
 23. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe ( nie kończy egzaminu) przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10.00 jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).
 24. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet, jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 25. Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej zdający odbierają swoje rzeczy z szatni i opuszczają szkołę w środkach ochrony osobistej ( maseczce, przyłbicy, rękawiczkach) z zachowaniem dystansu, nie gromadzą się w szatni ani pod szkołą, a wrażeniami po egzaminie powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, a unikać spotkań w grupie, np. na ulicy przy wejściu na teren szkoły.
 26. Opuszczanie sali po egzaminie będzie się odbywać kolejno począwszy od sali najbliższej szatni najpierw . Przewodniczący obserwują, czy poprzednia grupa opuściła salę odczekują ok. 3-5 minut i wypuszczają zdających. Nauczyciele dyżurujący na piętrach kierują uczniów do szatni i do wyjścia.
 27. W przypadku egzaminu z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie  to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu.

Załącznik 1